OTÁZKY A ODPOVEDEstránka < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >

odrazkaMôže sa obyvateľ domu informovať o vstupoch a výstupoch inej osoby?
Nie, každý občan sa môže informovať len o udalostiach týkajúcich sa jeho osoby. O inej osobe sa môže informovať, ak na to táto osoba dala písomný súhlas, alebo ak je to nevyhnutné pre plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní (§7 ods.5 zákona č. 428/2002 Z. z. ). Spráca systému by mal vyžadovať písomnú žiadosť o sprístupnenie osobných údajov.

odrazkaMôže byť v databáze prístupového systému zapísané číslo OP?
Číslo občianskeho preukazu nepatrí medzi osobné údaje podľa zákona č. 428/2002 Z. z. Pokiaľ si obyvatelia domu nadpolovičnou väčšinou odsúhlasia, že k menu a priezvisku sa bude udávať aj číslo občianského preukazu, je možné takýto údaj v systéme evidovať.

odrazkaPrečo je potrebné upraviť domový poriadok?
Domový poriadok je nástroje na riešenie rôznych problémov v dome zákonnou cestou. Tento dokument upravuje podrobnosti o výkone práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Je záväzný pre užívateľov bytov a osoby prechodne sa zdržujúce v bytovom dome. Mal by obsahovať všetky zmeny prevádzkového režimu, práva a povinnosti obyvateľov domu, ako aj sankcie, ktoré vyplývajú z jeho nedodržania.
  sipka vzor domového poriadku a dodatkov

odrazkaAko obmedzovať užívanie spoločných zariadení v dome neplatičom?
V prípade neplatičov je možné prijať rozhodnutie o obmedzení využívania spoločných zariadení domu, napr. výťahov. Pokiaľ je aj používanie výťahov kontrolované systémom DEK, t.j. privolania alebo voľba stanice je podmienené použitím DEK kľúča, je možné neplatičom zrušiť práva ovládať výťahy. Neobmedzí sa im prístup do domu, pretože hlavný vchod budú môcť naďalej používať.

Podobné riešenie môže byť pri osobách, ktoré síce platia nájomné no zároveň poškodzujú zariadenia v dome. V tomto prípade je ale potrebné znížiť nájomné takejto osoby o poplatok za užívanie a údržbu výťahov. Na základe informácii zo systému DEK je možné navrhnúť úpravu - zvýšenie nájomného za nadmerné používanie výťahu. Každé obmedzenie a spôsob akým sa bude v jednotlivých prípadoch postupovať, odporúčame schváliť na domovej schôdzi v súčinnosti so správcom bytového domu.


odrazkaMôže sa zverejňovať zoznam neplatičov, napr. na nástenke v dome?
Osobné údaje sa nesmú zverejňovať bez písomného súhlasu dotknutej osoby (§7 ods.6 zákona č. 428/2002 Z. z.). Toto ustanovenie neplatí, ak je to nevyhnutné pre plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní (§7 ods.5 zákona č. 428/2002 Z. z. ).

Vchod do domu sa považuje za verejne prístupný priestor, nakoľko majú do neho prístup aj cudzie osoby, napr. návštevy. Preto nie je vhodné a ani zákonom dovolené (§7, ods.6 zákona č. 428/2002 Z.z.) zverejňovať napr. na nástenke vo vestibule informácie obsahujúce osobné údaje napr. o neplatení nájomného, alebo údaje, ktoré môžu byť podporené aj informáciami získanými zo systému DEK. Pokiaľ je potrebné zverejniť určitú informáciu, napr. ak sa zistí, že istá osoba poškodzuje výťah, zverejnenie tejto informácie je možné vykonať tak, že prostredníctvom schôdze nájomcov a vlastníkov bytov organizovanú správcom alebo výborom samosprávy, si nájomcovia a vlastníci väčšinou hlasov odhlasujú a písomne potvrdia, že o takýchto udalostiach a osobách budú navzájom informovaní všetci nájomcovia a vlastníci bytov v danom dome, napr. vždy na pravidelnej schôdzi. V takom prípade nepôjde o zverejnenie osobných údajov, ale o ich sprístupnenie výlučne oprávneným osobám, nie na miestach, ktoré sú prístupné aj návštevám.


home