OTÁZKY A ODPOVEDEstránka < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >

odrazkaKto môže spravovať databázu identifikátorov - DEK kľúčov v dome?
Správca prístupového systému vykonáva správu databázy DEK kľúčov (identifikátorov). Zvolení zástupcovia vlastníkov bytom môžu túto správu vykonávať sami, alebo ňou poveriť zodpovednú osobu - správcovskú spoločnosť, alebo využiť služby vzdialenej správy.
  sipka viac o správe systému

odrazkaJe potrebný súhlas osoby na jeho zápis so databázy prístupového systému?
V databáze prístupového systému sa spracúva meno a priezvisko osoby. Nespracúva sa osobitná kategória osobných údajov – v zmysle § 8 zákona č. 428/2002 Z. z. Spracovanie osobných údajov ako je meno a priezvisko je možné aj bez súhlasu dotknutej osoby nakoľko ide o zverejnené údaje ( § 7 ods. 4 písm. e). Každý obyvateľ/ nájomca bytu má na zvončekoch svoje meno a číslo bytu, číslo domu je zvyčajne nad vchodom do domu. K týmto údajom má prístup ktokoľvek kto príde ku vchodu a môže si ich prečítať..
Odporúčame však, aby si zástupcovia vlastníkov vyžiadali písomný súhlas každého obyvateľa domu pri schvaľovaní prevádzky prístupového systému.

odrazkaAké údaje obsahuje identifikátor - DEK kľúč?
Identifikátory používané v systéme DEK nespĺňajú definíciu „všeobecne použiteľného identifikátora“ podľa § 8 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z., pretože identifikátorom v systéme DEK je elektronický čip s unikátnym identifikačným číslom, ktorý v sebe neskrýva žiadne charakteristiky týkajúce sa konkrétnej osoby - užívateľa tohto identifikátora a preto sa na jeho použitie nevzťahujú obmedzenia. Unikátne číslo zabezpečuje len možnosť registrácie DEK kľúča v databáze oprávnených užívateľov a následné ovládanie elektronických zariadení napr. na odblokovanie dverí. Z toho vyplýva, že ani pri strate dotykového elektronického kľúča nedochádza k úniku osobných údajov, pretože samotný kľúč žiadne neobsahuje.

odrazkaJe záznam o vstupe a výstupe osoby z bytového domu osobným údajom?
Použitie DEK kľúča osobou v obytnom dome nie je ani napriek spojenia s menom, adresou a časom vstupu a výstupu osobným údajom, ktorý by poskytoval bližšie charakteristické informácie o dotknutej osobe, pretože systém DEK nespracúva, žiadne ďalšie údaje určujúce účel a dôvod vstupu osoby do domu. Na presnú identifikáciu osoby sú potrebné ďalšie údaje, ktoré by bolo nutné získavať prieskumom, overovaním alebo porovnávaním ďalších získaných údajov, preto nie je informácia o použití DEK kľúča považovaná za osobný údaj.

odrazkaAké údaje sa ukladajú v operačnej jednotke?
Pokiaľ by sa stalo, že sa neoprávnená osoba dostane k hardwarovým prvkom systému DEK , t.j. k operačnej jednotke, ktorá je schopná vo vlastnej pamäti uchovávať záznamy o vstupoch, a táto neoprávnená osoba by dokázala záznam o vstupoch získať, záznam nie je možné zneužiť. Dôvodom je fakt, že takto získaný záznam obsahuje len čísla dotykových elektronických kľúčov bez akýchkoľvek osobných údajov o užívateľovi.
home