NÁVRH NA ZMENU A DOPLNENIE ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 182/1993 Z.Z. O VLASTNÍCTVE BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A ZÁKONA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY Č. 372/1990 ZB. O PRIESTUPKOCH V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV


pdf Návrh na doplnenie novely zákona č. 182/1993 Z.z.(pdf)
pdf Prípadová štúdia o neoprávnených vstupoch (pdf)
pdf Fotopríloha k prípadovej štúdii (pdf)
pdf Podporné stanovicko - Inštitút bývania (pdf)
pdf Podporné stanovisko ZSVB (pdf)
pdf Podporné stanovisko uverejnené ZSVB z Informačného listu 13/2010 (pdf)Medzi veľmi diskutované otázky v rámci zabezpečenia bytového domu patrí závažnosť neoprávnených vstupov z pohľadu trestno-právneho. Nakoľko doposiaľ nebolo presne definované, ako sa má chápať neoprávnený vstup do bytového domu, vzniká veľká bezpečnostná diera a investície, ktoré sú vynakladané na zabezpečenie bytových domov pred páchaním rôznej priestupkovej a trestnej činnosti, sa stávajú zbytočné. (Viac informácií v prípadovej štúdii).

Neoprávnené vstupy sa stali problematikou, ktorá sa musí riešiť nielen cez situačnú prevenciu a vytváranie technických zábran a bariér, ale nevyhnutné je podporiť takéto riešenie aj zmenou legislatívy.

Členovia Expertnej skupiny pre prevenciu kriminality a bezpečné bývanie si za jeden z cieľov vytýčili úpravu zákona 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a trestného zákona. Zámerom je presne definovať spoločné priestory bytového domu ako neverejný priestor a neoprávnený alebo násilný vstup do spoločných priestorov trestať podobne, ako je to napr. pri rovnakom konaní v rodinnom dome alebo inom objekte v súkromnom vlastníctve. Pri zasadnutí Expertnej skupiny v januári 2010 boli odsúhlasené posledné úpravy návrhu, ktorý bude v najbližšom možnom termíne posunutý do legislatívneho procesu.Vyjadrite sa k návrhu na zmenu a doplnenie zákona...

Pomôžte nám presadiť správnu myšlienku vyjadrením podporného stanoviska k novele zákona, ktorá definuje spoločné priestory bytového domu ako neverejný priestor.

Podporné stanoviská nám môžete zasielať písomne (poštou, faxom, mailom).


home