ZÁKONY SÚVISIACE S POŽIARNOU OCHRANOU

pdf Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, (pdf)

pdf Vyhláška MVSR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, (pdf)

pdf Vyhláška MVSR č. 285/2001 Z.z., ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly, (pdf)home