Táto stránka je venovaná projektu zameraného na organizačno-technické zabezpečenie ochrany osôb a majetku v obytných domov hromadnej bytovej výstavby.

Vyjadrite sa k zákonu, ktorý sa Vás týka...

V súčasnosti sa pripravuje novela zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Z nášho pohľadu a skúseností je veľmi dôležité, aby novela zákona obsahovala také ustanovenia, ktoré pomôžu účinnejšou formou presadiť vymožiteľnosť práva zo strany vlastníkov bytov.

zakon

Z toho dôvodu sme sa rozhodli pripraviť návrh na doplnenie novely. Spolu s návrhom na doplnenie novely zákona sme vypracovali aj návrh na úpravu a doplnenie domového poriadku a zmluvy o výkone správy.

Touto cestou by sme Vás chceli požiadať o Váš názor a podporu.


pdf Návrh na doplnenie novely zákona č. 182/1993 (pdf)
pdf Príloha č.1 - Domový poriadok (pdf)
pdf Príloha č.2 - Dodatok k domovému poriadku (pdf)
pdf Príloha č.3 - Sankčný dodatok k domovému poriadku (pdf)
pdf Príloha č.4 - Dodatok k zmluve o výkone spávy (pdf)


home