VÝSLEDKY PRÍPRAVY PROJEKTU DROGYVON

Ako spracovateľ projektu sme vykonali uvedené prvky predrealizačnej prípravy v priebehu siedmych mesiacov (apríl – november 2006). Finančné a personálne zabezpečenie predrealizačnej prípravy sme čerpali z vlastných zdrojov.

Výsledkom je:

odrazkaspracovanie projektu (viac v poznámke dole)
odrazkazvolenie nových zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov (domová schôdza 10.10.2006)
odrazkaprijatie nového domového poriadku (domová schôdza 10.10.2006)
odrazkafunkčný test monitorovacej techniky, prístupového systému a komunikačného systému (26.10.2006)
odrazkapísomný súhlas vlastníkov s realizáciou projektu (6.11.2006)
odrazkazačatie stavebných úprav pre vytvorenie miestnosti určenej na výkon vzdialenej správy (7.11.2006)


Poznámka: Predložené boli postupne spolu 4 návrhy riešenia projektu, prvý z nich predložený poslancom Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a zástupcom vlastníkov bytov Stavbárska 40 a 42 dňa 20.4.2006, obsahoval komplexné riešenie z pohľadu technického zabezpečenia dlhodobej kontroly vstupu osôb do bytového domu. Následne na základe vyčlenenia finančných prostriedkov zo strany zadávateľa a pripomienkovania zo strany zástupcov vlastníkov bytov boli vykonané úpravy riešenia – ďalšie návrhy boli predložené k pripomienkovaniu dňa 29.6.2006, 9.10.2006 a 25.10.2006. Posledný návrh riešenia zo dňa 25.10.2006 bol prijatý.


home