O REALIZÁCII PROJEKTU

Niekoľko faktov o realizácii porjektu...

odrazka
17.2.2007 - brigáda v bytovom dome Stavbárska 42 sa konala v sobotu od 8.30 hod. do 15.00 hod. Zúčastnilo sa jej 33 osôb z 28 bytov. Celkový počet bytov v tomto dome je 74. Účasť bytov na brigáde bola 38 %. Finančnou čiastkou prispelo 12 bytov v celkovej hodnote 7450 Sk.
odrazka
17.02.2007 - ukončenie technickej časti projektu (inštalácie technických zariadení, úprava vchodových dverí, dverí naschodisko, železných mreží na 1.poschodí pri schránkach, úprava výťahov),hradené zväčšej časti z financií pridelených Mestskou časťou Vrakuňa, časť financií poskytli obyvatelia z fondu opráv
odrazka
výmena poštových schránok - financované z fondu opráv
odrazka
3.2.2007 - brigáda v bytovom dome Stavbárska 40 sa konala v sobotu od 9.00 hod. do 15.00 hod. Zúčastnilo sa jej 41 osôb z 37 bytov. Celkový počet bytov v tomto dome je 106. Účasť bytov na brigáde bola 35 %. Finančnou čiastkou prispelo 8 bytov v celkovej hodnote 4500 Sk.
odrazka
1.2.2007 - začalo sa z výkonom vzdialenej správy (kontrola stavu objektu, kontrola stavu technických zariadení, vyhodnocovanie prevádzky zariadení)
odrazka
začalo s pasportizáciou domu v spolupráci so správcom bytového domu a zástupcami vlastníkov kontrolujú osobomesiacov, oprávnenosť užívania bytov ...
odrazka
pravidelné stretnutia autora projektu so zástupcami vlastníkov bytov a správcom bytového domu, minimálne raz týždenne
odrazka
oprava poštových schránok - financované z fondu opráv
odrazkak organizačných prvkom projektu patria aj ankety, doposiaľ boli 3 ankety, na základe ktorých sa získava spätná väzbu od obyvateľov domu a ich odpovede na dôležité otázky týkajúce sa domu a realizácie projektu
odrazka
zriadili sa informačné tabule, kde sú uverejňované všetky potrebné informácie o projekte, o právach a povinnostiach obyvateľov domu, zverejňované sú analýzy stavu objektu počas realizácie projektu a pod.

pdf komunikácia, spolupráca, fakty z priebehu realizácie


home