DORUČOVANIE POŠTY

Jednou z požiadaviek pri realizácii projektu je umožnenie vstupu všetkých oprávnených osôb do objektov. Medzi oprávnené osoby patria samozrejme aj poštový doručovatelia. I v súčasnosti je bežné, že poštový doručovatelia používajú pre vstup do domov hromadnej bytovej výstavby mechanické kľúče. Takýto spôsob je však v rozpore s Poštovým poriadkom. Preto mali už v minulosti zástupcovia pošty záujem na riešení tohto problému a vytvorení predpokladov pre kontrolovateľný prístup doručovateľov do bytových domov.

Prvé skúsenosti s komplexnejším riešením tohto problému sme získali vo Viedni. Zaujal nás najmä spôsob vstupu poštových doručovateľov do objektov patriacich do jedného poštového obvodu, a stretnutie so zástupcami Post & Telekom Austria AG bolo pre nás v tomto ohľade veľkým prínosom.

V máji 1999 sme oslovili Slovenskú poštu s návrhom na využívanie prvkov projektu a umožnenie vstupu poštového doručovateľa pomocou DEK kľúča a po kladnom vyjadrení generálneho riaditeľa RNDr. Jaroslava Dobrotku, mohol byť systém DEK využívaný aj poštovými doručovateľmi.

Poštový poriadok Slovenskej pošty, š.p.
§45 Obmedzenie doručovacej služby
ods.6 Pošta môže zastaviť doručovanie zásielok do domov,
b) ktoré sú aj vo dne uzamknuté a pri ktorých nie je zabezpečené, aby mal doručovateľ voľný prístup k domovým schránkam a mohol bezpečne, bez ťažkostí a zdržania zásielky doručiť. Vlastník (správca) domu nemôže požadovať, aby pošta od neho prevzala domové kľúče.


home