SPRÁVA PRÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU

Jedným z dôležitých organizačných prvkov projektu je dobrá správa prístupového systému. Správca systému vykonáva správu databázy DEK kľúčov (identifikátorov) a vyhodnocuje neštandardné udalosti, poskytuje informácie a záznamy z technických zariadení orgánom činným v trestnom konaní. Ďalej vykonáva zmeny na základe požiadaviek prevádzkovateľa prístupového systému, t.j. zástupcov vlastníkov bytov alebo správcu domu (napr. zablokovanie DEK kľúčov, ktoré boli sptratené, odcudzené, definovanie kľúčov pre návštevy a pod.).

Správu databázy môže vykonávať len osoba poverená prevádzkovateľom systému na základe písomného poverenia, nakoľko sa správca systému dostáva do styku s osobnými (meno, priezvisko). Pri prevádzke a správe prístupového systému je preto nevihnutné dodržiavať ustanovenia Zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Viac informácii o prístupovom systéme z pohľadu ochrany osobných údajov pripravujeme.

Prevádzkovateľom systému je osoba právne zodpovedná za bytový dom a môže to byť:
- spoločenstvo vlastníkov bytov anebytových priestorov
- správca bytového domu na základe platnej zmluvy o správe domu
- iná právnická osoba - vlastník bytového domu (napr. mestská časť a pod.)


home