FINANČNÉ ZABEZPEČENIE

Komplexná realizácia projektu nie je možná bez finančnej účasti vlastníkov a nájomcov domu z ich fondu opráv alebo iných finančných zdrojov a dotácii. Dom bude znášať všetky finančné náklady na nákup a inštaláciu jednotlivých technických zariadení.

My ako autor projektu vám bezplatne poskytneme poradenstké služby - konzultácie, prezentácie, vypracovanie návrhu technicko-organizačného riešenia, v rámci našich možností aj právnu pomoc, prípadne sa zúčastníme na vašej domovej schôdzi. Zároveň bezplatne zabepečujeme organizovanie stretnutí s políciou, poskytujeme technické prostriedky pre organizácie, ktoré boli ochotné sa do projektu zapojiť (políciou, pošta, odvoz odpadu a pod.).

Po zrealizovaní technickej časti projektu vám umožníme využívať všetky organizačné a podporné aktivity, ktoré sú alebo budú začlenené do projektu.

Finančná spoluúčasť autora je možná v prípade pilotnej realizácie v regióne, alebo pilotnej inštalácie nových technických prvkov, ktoré budú domu poskytnuté za zvýhodnených podmienok za účelom prevádzkových skúšok.


home