KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ DO PROJEKTU

Do projektu sa môže zapojiť každý bytový dom na Slovensku, ktorý chce zlepšiť kvalitu a bezpečnosť bývania v dome, bez rozdielu veľkosti - počtu bytových jednotiek, či bez ohľadu na vlastnícke vzťahy v dome. Dôležité však je, aby mal dom funkčný výbor zástupcov vlastníkov a aby o projekte rozhodol kompetentný zástupca domu.

Zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov, spoločenstvo vlastníkov, správcovské spoločnosti prípadne iný majitelia budov sú osoby kompetentné konať vo veci zrealizovania technickej ako aj organizačnej časti projektu v dome. Zároveň sú zodpovední za právny spôsob sprevádzkovania technických zariadení, t.j. aby bola inštalácia, umiestnenie a využívanie technických zariadení schválené podľa právnych predpisov a usmernení (napr. odsúhlasené na domovej schôdzi a pod.).

domová schôdza domová schôdza domová schôdza


Je nutné podotknúť, že realizácia projektu si vyžaduje zainteresovanosť všetkých obyvateľov domu, nestačí len inštalácia technických zariadení. Tie bez pomoci a podpory ľudského faktora častokrát zlyhávajú, nie po funkčnej ale po významovej stránke. Obyvatelia jednoducho stratia pocit, že investícia do techniky mala svoj význam. Technika nevyrieši medziľudské vťahy, nevysvetlí dôvody, neporadí, nevysťahuje neplatičov, ale výrazným spôsobom napomôže, aby mali kompetentní v rukách nástroj, ktorý im umožní zákonmým spôsobom riešiť mnohé problémy v dome.

Preto ak sa dom rozhodne zapojiť do projektu, je naozaj veľmi dôležité dodržať postupnosť odporúčaných krokov, poradiť sa, nechať si veci do detailov vysvetliť. Správne a dostatočné informácie sú v tomto prípade kľúčom k úspechu. A my Vám ich radi poskytneme.


home