OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na základe viacerých dotazov v súvislosti s prevádzkou prístupového systému DEK a aplikácie BBIQ a dodržiavaním ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov sme v spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov pripravili nasledovné usmernenie pre prevádzkovateľ a užívateľov systému DEK a prevádzkovanie kamerových systémov.


Na základe žiadosti Vám zašleme nasledovné materiály:

odrazkaSystém DEK - USMERNENIE PRE UŽÍVATEĽOV
Usmernenie pre užívateľou prístupového systému DEK v bytových domoch s ohľadom na ochranu osobných údajov.
odrazkaSystém DEK - USMERNENIE PRE PREVÁDZKOVATEĽOV
Usmernenie pre prevádzkovateľov (spoločenstvo vlastníkov, správca, majiteľ bytového domu) prístupového systému DEK s ohľadom na ochranu osobných údajov.
odrazkaKAMEROVÉ SYSTÉMY
Prevádzkové usmernenia k používaniu kamerových monitorovacích systémov v obytných domoch s ohľadom na ochranu osobných údajov.


Vo svojej žiadosti prosím uveďte svoje meno, adresu, email, kontaktné telefónne číslo a účel využitia týchto materiálov (člen výboru domovej samosprávy, profesne ako prevádzkovateľ IS, osobné účely- systému).

home