logo1logo2
logo3

Marcela Beňušková, Alarm magazín, č.4, ročník III., 2001

KAMEROVÉ SYSTÉMY V PANELOVĆH DOMOCH
V minulom čísle sme sa venovali základným prvkom projektu Bezpečné bývanie a vzniku vrátnic v panelových domoch. I naďalej budeme hovoriť o spôsobe ochrany majetku a osôb za pomoci technických zariadení, kde za základ považujeme komunikáciu s návštevami (systémy DDZ – domáce dorozumievacie zariadenia), zabezpečenie vchodu (EMZ – elektromagnetické zámky), identifikáciu osôb vstupujúcich do budovy (systém DEK – systém dotykových elektronických kľúčov) a samozrejme monitorovanie spoločných priestorov (DMZ – domové monitorovacie zariadenia).

A predsa existuje cesta smerujúca k pozitívnejšiemu obrazu nášho každodenného života. Nie, v žiadnom prípade, by ste nemali brať spravodlivosť do vlastných rúk. Spravodlivosť nie, ale možnosť využiť všetky dostupné a pritom zákonné spôsoby ako ochrániť sami seba, to by ste mali uchopiť pevne a už nikdy z rúk nepustiť.

"Vzdialená" vrátnica
Aj v súčasnej dobe preplnenej technikou sa verejnosť bráni monitorovacím zariadeniam. Pri inštalácii prvých kamerových systémov v panelových domov sme sa nestretli s jednohlasne kladným prijatím takého zabezpečenia spoločných priestorov domu. Obyvatelia sa obávali zneužitia záznamom, monitorovanie ich príchodu a odchodu z domu považovali za zasahovanie do súkromia. Každý by si našiel aspoň jeden dôvod, prečo povedať kamerám nie. No napriek tomu mnohí zmenili svoj názor, keď sa po týždňoch prevádzky systému zlepšila čistota vo výťahoch, na schodoch, prestali sa objavovať poškodené schránky, rozbité sklá. Každý si uvedomil, že domov sa nezačína až za prahom jeho bytu, ale hneď po prekročení hlavného vchodu. A navyše sú priestory pod kontrolou aj počas jeho neprítomnosti.

Monitorovacie systémy
Je tu však i druhá možnosť a to kombinácia "vzdialenej" a "živej" vrátnice. Už v minulom roku sa v Petržalke začalo s projektom budovania vrátnic v panelových domoch. S projektom sa i napriek finančným problémom pokračuje a počet živých vrátnic stúpa. Základný rozdiel medzi "živou" a "vzdialenou" vrátnicou je, že pri zriadení "živej" vrátnice je nevyhnutné vo vstupných priestoroch paneláku vybudovanie samostatnej miestnosti pre osobu vykonávajúcu dozor - vrátnika. S tým sú spojené finančné náklady na stavebné a elektroinštalačné práce, prípadne vodoinštalačné práce pri vybudovaní sociálneho zariadenia. To by však nebolo také hrozné.

Na kamerové systémy sme boli zvyknutí hlavne v bankách, budovách úradov či v priemyselných objektoch. Je však potrebné tieto zariadenia sprístupniť bežným užívateľom a začať ich využívať nie len na ochranu majetku, ale aj na ochranu zdravia a života ľudí žijúcich v prostredí hromadnej bytovej výstavby. Kamerové systémy zabezpečujú nepretržitú kontrolu spoločných priestorov, sú schopné upozorniť na problém a poskytnúť záznam udalosti. Dôležitým faktom pre obyvateľov domu je, že očitým svedkom vandalizmu alebo trestného činu sa už nestáva človek, ale technika, ktorá je nekompromisná a poskytne presné údaje.

Existuje množstvo monitorovacích systémov v rôznych prevedeniach a cenových reláciách. Pokiaľ má niekto záujem a čo najlacnejší systém, tak úlohu monitorovacieho systému splní jedna až dve kamery a jednoduchý videorekordér. Z dlhodobého hľadiska je takéto prevedenie a hlavne jeho obsluha nepraktická. Existujú systémy na vyššej úrovni s možnosťou použitia pomalobežných videorekordérov a pod. No v ostatnom čase sa čoraz viac objavujú digitálne videosystémy, ktorých cena je síce oveľa vyššia, no možnosti využitia poskytované takýmito systémami sú obrovské. Okrem štandardných sledovacích a zabezpečovacích funkcií umožňujú dlhodobé zaznamenávanie a uchovávanie záznamov, zdigitalizovanie obrazu a jeho spracovanie štandardnými počítačovými technológiami. Budúcnosť majú hlavne sieťové prevedenia digitálnych videosystémov.

Právny aspekt
Problematika Inštalácií, predaja a údržby identifikačných a kamerových systémov je rieši v zákone 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, kde sa hovorí aj o tzv. technickej službe, ktorou sa myslí práve prevádzkovanie spomínaných systémov. A čo ochrana informácií? Novelizácia zákona č. 52/1998 o ochrane osobných údajov v informačných systémoch rieši aj monitorovanie verejne prístupných priestorov pomocou audio a video techniky, kde postačuje aby boli tieto zreteľne označené ako monitorované a vstupom do takýchto priestorov dáva vstupujúca osoba súhlas s jej monitorovaním. Na spustenie monitorovania v panelových domoch postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny majiteľov. Vyhotovený záznam sa môže použiť len na účely trestného alebo priestupkového konania, v opačnom prípade musí byť zlikvidovaný. No je nevyhnutné poučiť osoby prichádzajúce do styku s osobnými údajmi a záznamami o ich povinnostiach a právach ako aj o zodpovednosti za ich porušenie. Zákon im ukladá zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch aj v prípade ukončenia zamestnaneckého pomeru a to platí nie len pre dozorujúcu osobu - vrátnika, ale aj pre členom servisnej a poruchovej služby, ktorá by mala tieto údaje k dispozícii.

Pokiaľ má niekto stále averziu voči kamerám, je potrebné si uvedomiť, že účelom monitorovania, ktoré sa snaží aplikovať naša firma, je zlepšiť úroveň bývania a tiež správanie ľudí. Kamerový systém v rukách zlých ľudí je nebezpečný, ale kamerový systém v rukách dobrých ľudí nepredstavuje hrozbu pre nikoho, okrem ľudí so zlými úmyslami.


home