logo1logo2
logo3

Iveta Lanáková, časopis Štýl bývania, č.3, ročník VI., jún-júl 2000, (len vybraná časť článku)

BEZPEČNÉ BÝVANIE

Bezpečné bývanie
- je požiadavka, ktorá v posledných rokoch vystupuje čoraz viac do popredia. Ľudia sú chcú bývať nielen pekne, ale aj bezpečne.
- je názov projektu, ktorého základnou myšlienkou bolo pomôcť nájomníkom bytových domov v oblasti zabezpečenia
vstupných priestorov pred nepovolanými osobami a znížiť anonymitu všetkých osôb vstupujúcich do domu.>br> Projekt má nasledovné časti:

1. domové dorozumievacie zariadenia
2. systém dotykových elektronických kľúčov
3. domové monitorovacie zariadenia

Všetky základné časti boli už zrealizované, sú využívané v nepretržitej prevádzke v mieste realizácie projektu a ich cenová úroveň je podstatne nižšia oproti už dostupným zariadeniam a to s ohľadom na solventnosť aj sociálne slabších nájomníkov.

Základnou časťou projektu je zabezpečenie funkčnosti komunikačného systému v obytnom dome.

Systém dotykových elektronických kľúčov (DEK) patrí medzi prístupové systémy schopné uvoľniť elektricky zabezpečené dvere. Primárnym podnetom pre jeho vznik bola snaha zabrániť nepovolaným osobám vstup do chráneného objektu a naopak, umožniť čo najjednoduchší vstup osobám, ktoré na to majú oprávnenie. Je vytvorený na princípe prenosu dát medzi dvomi elektronickými médiámi. Tj., pri vstupe do budovy sa nepoužívajú klasické kľúče a ani kódované zámky. Nedochádza tak k problémom s upchatými zámkami, zaseknutým kľúčom, či nefunkčným kódovačom. Systém DEK sa skladá z troch základných hardwarových častí: operačno-pamäťovej jednotky, dotykovej plochy a dotykového elektronického kľúča. Pre vstup do objektu, a teda odblokovanie elektrického zámku, je nevyhnutný fyzický kontakt medzi dotykovým elektronickým kľúčom a dotykovom plochou. Ten sa vytvorí priložením kľúča na dotykovú plochu, čo aktivuje elektronické obvody pre ovládanie prídavného zariadenia v operačno-pamäťovej jednotke a dôjde k odblokovaniu elektrického zámku.

Dotykový elektronický kľúč (DEK) je náhradou za mechanický kľúč alebo kódový zámok, ktoré sú schopné ovládať systém uvoľnenia elelktrického zámku v prístupových systémoch. Tento kľúč s kovovým identifikačným čipom veľmi malej veľkosti, má vysokú tepelnú a mechanickú odolnosť. Čip je osadený v plastovom púzdre, ktoré je možné pripevniť ku kľúčenke. Každý prenosný čip obsahuje celosvetovo unikátne identifikačné číslo, ktoré slúži k presnej identifikácii užívateľov a je chránený pred akýmkoľvek kopírovaním.

Dotyková plocha je tiež malých rozmerov a inštaluje sa priamo do tlačítkového tabla alebo na iné miesto v blízkosti elektricky zabezpečených dverí. Slúži na prenos identifikačných údajov z priloženého DEK do operačno-pamäťovej jednotky (OPJ), kde sa tieto informácie spracujú a OPJ vyhodnotí oprávnenosť vstupu. Pokiaľ je identifikačné číslo zaregisrované v databáze uloženej v pamäti OPJ, elektrický zámok sa uvoľní a umožní vstup do objektu.

Operačno-pamäťová jednotka obsahuje elektroniku, riadiaci procesor, pamäť pre zaregistrovanie čipov DEK a obvody pre ovládanie vedľajšieho zariadenia, ako napr. elektrický zámok. Inštaluje sa do tlačítkového tabla alebo do jeho blízkosti tak, aby bola ochránená pred akýmkoľvek cudzím zásahom.

Výhody systému DEK
Systém je kompatibilný s klasickým prístupovými systémami. DEK je chránený proti kopírovaniu, pri jeho strate nie je potrebné vymieňať zámkovú vložku. Stratený alebo odcudzený DEK sa ihneď vyradí z databázy. Jeden DEK môže byť zaregistrovaný vo viacerých OPJ, čo znamená, že s jedným DEK je možné vstupovať do viacerých budov alebo miestností. Jeden DEK je schopný spolupracovať s viacerými dotykovými plochami, čo môže byť riešením pre vstup do budov pre doručovateľov, údržbárov, upratovačky a pod.

Domové monitorovacie zariadenia
Okrem hlasovej komunikácie s návštevníkom je veľmi vhodný a niekedy dôležitý vizuálny kontakt s osobou stojacou pred vchodovými dverami. Domové monitorovacie zariadenie využíva systém káblovej televízie (so súhlasom prevádzkovateľa). Obraz, snímaný kamerou umiestnenou pri vchodových dverách obytného domu, je šírený týmto systémom do všetkých bytov v dome, ktoré majú káblovú televíziu. V televíznom prijímači je možné si naladiť „domový“ kanál s obrazom prenášaným spomínanou kamerou.

Projekt Bezpečné bývanie je moderným a spoľahlivým spôsobom ochrany našich obydlí. Poskytuje vyššiu bezpečnosť, vyššiu kontrolu oprávnenia vstupu a znižuje riziko, že sa vo vlastnom dome staneme obeťou trestného činu. Finančný náklad na jeho realizáciu je 25000,- SK na jeden vchod.


home