logo1logo2
logo3

Peter Grečko, Alarm almanach, 2007

PRAVIDLÁ A PREVENCIA KRIMINALITY V PROJEKTE BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS®
Bezpečnosť bytových domov je závislá nie len na vyspelej a kvalitnej technike, ale v prvom rade na schopnostiach a ochote samotných obyvateľov správať tak, aby sami neohrozovali svoje zdravie, nepoškodzovali svoj majetok a neznižovali si vlastnú úroveň bývania.

Skúsenosti, ktoré sme získali od roku 1999 pri realizácii projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS®, nás presvedčili o tom, že anonymita a ľahostajnosť ľudí sú najväčšou hrozbou pre ich bezpečnosť. Vlastný byt si ochráni každý sám a spôsob akým to urobí závisí len od jeho vôle a finančných možností. Spoločné priestory sú tiež vlastníctvom, no nie jednotlivca ale všetkých vlastníkov bytov a tí by k nim mali pristupovať rovnako, ako ku ktorejkoľvek inej časti svojho majetku. Od začiatku sa držíme zásady, že potenciálneho páchateľa je potrebné držať čo najďalej, to znamená, že je potrebné zastaviť ho už pri hlavnej bráne a nie až pri dverách do bytu. Hlavný či zadný vchod, výťahy a schodiská sú tie priestory, ktoré majú vytvoriť hranicu medzi spoločným vlastníctvom a vonkajším svetom. Komunikačné, prístupové a zábranové systémy odporúčané v projekte boli prispôsobené podmienkam náročnej prevádzky v priestoroch s vysokou frekvenciou pohybu osôb, nešetrným zaobchádzaním a predpokladom fyzických útokov na dvere. Zároveň tieto zariadenia poskytujú veľmi dôležité a cenné informácie nevyhnutné pre správu domu, napr. pre korektné určovanie „osobomesiacov“, obmedzenie užívania spoločných zariadení v dome neplatičom, či eliminovanie poškodzovania spoločných priestorov. Ochrana dát je jednou z podmienok, na ktoré sme pri realizácii projektu dávali veľký pozor, pretože ochrana osobných údajov je mimoriadne citlivá vec a nesprávny prístup k nej môže „zabiť“ nejednu dobrú myšlienku. Prístup k dátam má len zodpovedná osoba poverená ich správou. Informácie získané z prístupových systémov sa vyhodnocujú iba v prípade, že dôjde k neštandardnej situácii, ak niekto opakovane nezatvorí dvere, alebo iným spôsobom ohrozí bezpečnosť domu, ak dôjde k spáchaniu priestupku alebo trestného činu v dome. Pokiaľ sa osoba správa korektne, v súlade s domovým poriadkom a plní si svoje zákonné povinnosti voči ostatným vlastníkom bytov, nie je dôvod narúšať jej anonymitu.

Spomenuli sme už neplatičov a osobomesiace, no jednou z otázok, ktoré sme sa snažili technickými a organizačnými prvkami riešiť bolo spravodlivé rozúčtovanie nákladov za užívanie spoločných zariadení v dome. Každý prihlásený obyvateľ domu má právo prechádzať hlavnými dverami, alebo použiť výťah toľko krát, koľko krát to uzná za vhodné. Otázne ale je, či takto vzniknuté zvýšené náklady spojené s prevádzkou výťahov, osvetlenia či zvýšené náklady na upratovanie, by mali znášať všetci obyvatelia alebo len konkrétny jedinec. Pomocou technických zariadení je možné presne vyčísliť počet prechodov hlavnými dverami, či počet použití výťahu. Stretli sme sa s prípadmi, kedy osoba dokázala v priebehu 24 hodín prejsť hlavnými vchodovými dverami 160 krát a to sa pravidelne opakovalo 7 dní v týždni, celé mesiace. Dôvody takéhoto správania môžu byť rôzne a je samozrejme potrebná komunikácia s danou osobou. V tomto konkrétnom prípade išlo o dílera drog, ktorý si chodil pre svojich „klientov“. Nie len že zvyšoval náklady domu na prevádzku, ale tiež ohrozoval ostatných obyvateľov, nakoľko sa tam neustále pohybovali narkomani a dochádzalo k znečisťovaniu spoločných priestorov. Zástupcovia vlastníkov sa na základe zistených skutočnosti rozhodli konať a riešiť danú situáciu spolu so správcom domu v súlade s platnými právnymi predpismi.

Veľa účinných nástrojov ako riešiť spomínaný problém a ďalšie podobné problémy v bytových domoch nanešťastie zákony neposkytujú. Často nepomôže ani polícia, nie že by nechcela, ale ich konanie musí byť v plnom súlade so všetkými platnými právnymi predpismi a tak musia dávať pozor na dodržiavanie ochrany osobnosti, osobných údajov, osobnej slobody a ďalších práv, ktoré nám zaručuje demokratická spoločnosť. No okrem práv máme aj povinnosti a jednou z nich a je povinnosť chrániť si svoj majetok a zdravie pred možným poškodením, čo vyplýva z §415 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: „Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.“ Neexistujú však dostatočne účinné zákonne prostriedky, ktoré by presnejšie definovali, ako riešiť porušovanie práv a povinností v rámci takej komunity, akou je spoločenstvo vlastníkov bytov. Súčasné znenie zákona 182/1993 Z.z. , §11 ods. 5 ponúka podľa nás príliš radikálne a pomalé riešenie, ktorým je predaj bytu neprispôsobivej osoby. Tento proces je naozaj zdĺhavý a v niektorých prípadoch nie práve primeraným reštrikčným opatrením voči niektorým porušeniam dobrého spolunažívania.

Z toho dôvodu sme sa rozhodli spolu odborníkmi z oblasti práva a za pomoci osôb zaoberajúcich sa správou bytov a nebytových priestorov spracovať návrh na doplnenie pripravovanej novely zákona 182/1993 Z.z. tak, aby zakomponované ustanovenia účinne pomáhali správcom a samotným vlastníkom. Predaju bytu by mali predchádzať priamejšie a jednoduchšie spôsoby postihovania osoby porušujúcej zásady spolunažívania v bytovom dome, napríklad formou finančných sankcií. Považujeme za správne, aby dokumenty ako je zmluva o spoločenstve, zmluva o výkone správy a najmä domový poriadok mohli presne definovať spôsoby sankcionovania, boli účinným nástrojom na ochranu práv väčšiny a mali svoju vážnosť a oporu aj v predmetnom zákone. No dôležité je aj pripraviť také podmienky v bytových domoch, aby nebolo možné celú filozofiu sankcií zneužívať. Tu vidíme veľký potenciál práve technických zariadení, ktoré vedia poskytnúť presné a objektívne informácie v prípadoch, kedy je nevyhnutné pristúpiť k preventívnym opatreniam na udržania vyššej úrovne bezpečnosti a ochrany bytového domu.

Náš projekt sme budovali „z dola“, svojpomocne, v rámci našich možností . Reagovali sme na požiadavky obyvateľov bytových domov, zástupcov vlastníkov a správcov a vytvorili sme dostatočný predpoklad na úspech každej realizácie projektu, či už po technickej alebo organizačnej stránke. Myslíme si, však že nastal časť, keby by malo byť úsilie obyvateľov sídlisk o bezpečné a kultúrne bývanie podporené aj zo strany štátu.home