logo1logo2
logo3

Marcela Beňušková, časopis Stavebníctvo a bývanie, 9-10 2004

BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS
rozvoj projektu v oblasti prevencie kriminality na regionálnej úrovni a spolupráca s krajinami Vyšegradskej skupiny

Jednou zo základných úlohou projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS je vytváranie preventívnych opatrení potláčajúcich prejavy vandalizmu a kriminality vo viacbytových domoch. Rokmi sa potvrdilo, že projekt má svoje opodstatnenie a ľuďom skutočne pomáha. Z bratislavskej Petržalky sa rozšíril najskôr do ďalších mestských častí a neskôr aj do iných miest Slovenska. V ostatnom čase zaujala komplexnosť a unikátnosť riešení v rámci projektu aj odborníkov spoza hraníc. Už minulý rok sme boli oslovení Odborom prevencie kriminality Ministerstva vnitra Českej republiky a po viacnásobných konzultáciách sme boli prizvaní prezentovať projekt na medzinárodnej konferencii pod názvom „Kamerové monitorovacie systémy“, ktorá sa konala v rámci veľtrhu Pyros/Iset 2006 v Brne.

DEMOKRACIA VS DEMOKRACIA
Od roku 1999, kedy sme začali projekt realizovať, sa snažíme veľmi citlivo riešiť otázku anonymity. Sami sme sa postavili pred veľmi zložitú úlohu, pretože anonymitu, ktorú mnohí chápu aj ako ochranný obal svojho súkromia, sme ľuďom nesmeli narušiť. Na druhej strane anonymita je pokušením zvádzajúcim k nezodpovednosti a často vedie k prejavom hrubosti jedinca a vandalizovaniu spoločného majetku v dome. A práve túto anonymitu či neosobnosť ohrozujúcu bezpečnosť obyvateľov domu sme museli zákonným spôsobom eliminovať. To bolo ďalšia veľká výzva, pretože zákony najmä tie týkajúce sa ochrany osobných údajov, súkromia či osobnosti sa musia dodržiavať aj v domoch, kde je anonymita príčinou nehumánneho prostredia, zvýšenej koncentrácie neprispôsobivých osôb, výskytu drogovo závislých a bohužiaľ aj dílerov drog.

Hľadali sme preto pomoc aj u iných, najmä v oblasti vymožiteľnosti práva a snáď najsmutnejším zážitkom pri realizácii projektu je stretávať sa s predstaviteľmi rôznych úradov a inštitúcii, ktorí vám presne povedia ako sa veci robiť nedajú. Ľudia vnímajú moc a vplyv kriminálnych živlov ako čosi oveľa silnej než je schopnosť a možnosť zástupcov zákona konať v prospech bezpečnosti nás všetkých. Tento negatívny pocit ale vzniká práve preto, že zástupcovia zákona musia konať v jeho súlade a dodržiavať princípy demokracie.

DOBRÁ STAVBA POTREBUJE DOBRÉ ZÁKLADY
Prevencia kriminality sa dá realizovať viacerými spôsobmi. Najčastejšie je to aplikácia technických zariadení a nebyť peňazí, bola by to aj najjednoduchšia cesta. No najsprávnejším spôsobom prevencie ale zároveň najzložitejším sú opatrenia, pri ktorých sa stáva hlavným činiteľom človek.

Aby boli nami navrhované riešenia aj správne a právne akceptovateľné, nesmeli sme pri realizácii jednotlivých častí projektu urobiť závažné chyby, ktoré by neskôr znehodnotili nie len naše úmysly ale aj vynaložené finančné prostriedky. Projekt bol od počiatku budovaný „odspodu“ nezávisle od politickej reprezentácie a reflektoval na konkrétne požiadavky obyvateľov domov. Oni sami zobrali zodpovednosť za riešenie problémov na svoje plecia. Uvedomovali si, že zmenu nepriaznivo sa vyvíjajúcej situácie v rámci bezpečnosti bývania nedokážu urobiť len na základe slov a prísľubov, ale jedine konkrétnymi skutkami, ktorými prejavia svoj občiansky záujem, hrdosť a úctu samých k sebe a k svojmu okoliu.

Projekt nemal za úlohu riešiť spomínané problémy okamžite a celoplošne, akoby sa zdalo správne pri jeho tvorení „zvrchu“, ale zameriaval sa na pomoc a postupné odstraňovanie defektov malej komunity. Až po overení si správnosti a účinnosti takéto postupu môže dôjsť k rozšíreniu projektu z komunitnej na lokálnu úroveň.

TECHNICKÁ ÚROVEŇ A INTEGRITA
Pre úspešnú realizáciu projektu je veľmi dôležité dodržanie technickej úrovne riešenia založené na komunikácii, identifikácii, zábrane a monitorovaní. Odporúčané sú len kvalitné a praxou overené zariadenia a systémy, mnohé vyvíjané a testované pre účely projektu. Jednotlivé technické prvky vytvárajú komplexný systém zabezpečenia a poskytujú vzájomnú kompatibilitu a čo je dôležité možnosť inovácie, rozšírenia a prispôsobenia vlastností podľa požiadaviek na zlepšenie výkonu správy domu.

Aj v tejto oblasti sa snažíme o zvyšovanie kvality technickej úrovne a najmä o využívanie nových informačných technológií za účelom ochrany zdravia a majetku osôb, úspory energií apod. Digitalizácia a využívanie internetu prináša nové možnosti vzdialenej správy, ale aj mnohé riziká a to najmä v dátovej bezpečnosti. Prioritou pri zavádzaní týchto technológii do praxe je preto ochrana dát a s tým spojená aj ochrana osobných údajov.

SPOLUPRÁCA S POLÍCIOU
Občania si uvedomili, že ako vlastníci sú hlavne oni zodpovední za ochranu svojho majetku. Ale prirodzenou súčasťou ochranného reťazca je s určitosťou aj polícia. Úspechom projektu je dobrovoľná spolupráca občanov a polície. Tá spočíva v pravidelných stretnutiach zástupcov domov a polície, kde sa riešia konkrétne problémy danej lokality, účasť územárov na domových schôdzach, kontrolovaný prístup polície do spoločných priestorov domu za účelom preventívnych kontrol alebo výkonu služby napr. pri domácom násilí, označovanie takto sprístupnených domov registrovanými nálepkami, ktoré majú pre vandalov odstrašujúci účinok a v neposlednom rade je to aj asistencia pri odhaľovaní trestnej činnosti za pomoci systému vyhľadávania identifikátorov (DEK kľúčov) pod názvom SaNI. Mnohé z týchto aktivít sú výrazne podporované technickými zariadeniami, ktoré nielen dané služby umožňujú ale zároveň zabezpečujú ich ochranu pred zneužitím. Spomínané prvky projektu majú podporu aj zo strany Odboru prevencie kriminality MVSR a do projektu sú zapojené viaceré obvodné oddelenia PZ SR v Bratislave a v Nitre. Veríme, že aj v iných mestách ocenia takúto možnosť a ako zo strany občanov, tak i zástupcov polície bude prejavená ochota sadnúť si za jeden stôl.

SAFE LIVING VISEGRAD
Na už spomínanej konferencii v Brne sme po prvý krát predstavili návrh na ďalšie pokračovanie projektu pod názvom SAFE LIVING VISEGRAD. Ako už názov naznačuje nová koncepcia bude založená na spolupráci krajín Vyšegrádskej štvorky, výmene skúsenosti, informácií a pomoci pri riešení spoločných problémov z oblasti bezpečnosti bývania. Cieľom bude vytvorenie podmienok spolupráce súkromného sektora, miestnych samospráv a polície tak, aby z toho profitoval hlavne občan a jeho bezpečnosť. Ďalej to bude pomoc samosprávam efektívne využívať finančné prostriedky od Európskej komisie z fondu regionálneho rozvoja a z fondu pre revitalizáciu a humanizáciu sídlisk za účelom realizácie projektu a jeho preventívnych prvkov. Skvalitniť chceme aj pomoc zástupcom domov v oblasti využívania práva v boji s neplatičmi, vandalmi a neprispôsobivými osobami. Veríme, že rozšírením projektu pomôžeme nie len slovenským sídliskám získať novú lepšiu tvár.home