logo1logo2
logo3

časopis Alarm magazín, 3/2005

SaNI - STRATY A NÁLEZY IDENTIFIKÁTOROV
Ochrana osôb a majetku v hromadnej bytovej výstavbe naberá ďalší rozmer vďaka novým informačným technológiám a internetizácii.

Pred šiestimi rokmi sme začali s projektom BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS®, ktorý prostredníctvom technického zabezpečenia a organizačných opatrení vytvoril predpoklady pre kvalitné zabezpečenie a správu prístupu do domov hromadnej bytovej výstavby. Veľmi dôležitým technickým prvkom v projekte sa stal dotykový elektronický kľúč (DEK), ktorý s využitím technológie iButton poskytuje unikátnu identifikáciu každého užívateľa. Samozrejme nie len samotný DEK zaručuje kvalitný prístupový systém. Je to celý balík softwarových a hardwarových riešení s vlastnosťami upravenými práve pre prostredie veľkých bytových domov. Samozrejmosťou projektu je používanie certifikovaných výrobkov a dodržiavanie zákonov v jeho organizačnej časti.

K bezpečnosti bývania patrí okrem dobrého zabezpečenia domu aj predchádzanie nepríjemným situáciám, medzi ktoré patrí strata kľúčov. Pri strate zväzku kľúčov hrozí majiteľovi ich zneužitie, napr. vykradnutie bytu či odcudzenie auta. Zároveň mu vznikajú finančné náklady spojené s výmenou všetkých mechanických zámkov, najmä ak sú to kľúče používané pre spoločné priestory v domu. V niektorých lokalitách, najmä v mestskej časti Petržalka je úplne bežné, že spolu s kľúčmi od bytu, auta, pivnice či firmy nosia obyvatelia aj DEK kľúč, prípadne ďalší typ elektronického identifikátora akým je aj RFID bezkontaktný prívesok.

Uvedomili sme si, že elektronický identifikátor na zväzku kľúčov a kvalitné prístupové systémy dávajú možnosť, ako nájdené kľúče vrátiť ich majiteľovi a odbremeniť ho tak od všetkých problémov. Pre využitie identifikátorov s týmto účelom sme museli pripraviť organizačný postup a tiež nové technické prostriedky, ktoré zaručujú rýchle a zároveň bezpečné vyhľadanie majiteľa kľúčov. Zdôrazňujeme slovo bezpečné, pretože mimoriadna pozornosť sa venovala práve ochrane osôb zainteresovaných do procesu vyhľadávania.

Nový technicko-organizačný produkt SaNI - straty a nálezy identifikátorov je špecifickou súčasťou projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS®. Jeho cieľom je prispieť k ďalšiemu zvyšovaniu kvality bývania a bezpečnosti všetkých, ktorí sa do projektu zapojili. Rovnako je to ďalší príspevok k prevencii kriminality.

Technické riešenie, software BBIQ
Prístupové systémy DEK SIEŤ a BES využívané v rámci projektu sú postavené na prehľadnej evidencii užívateľov a udalostí. Ďalším stupňom vo vývoji systémov je nový software BBIQ, ktorý prináša oveľa prepracovanejšiu správu identifikátorov a zároveň príjemné užívateľské prostredie. Jednou z jeho unikátnych vlastností je možnosť kryptovania databáz identifikátorov, čo je základom pre vytvorenie centrálnej evidencie identifikátorov CEI.

Centrálna evidencia identifikátorov
I keď názov centrálna evidencia môže navodzovať pocit nedôvery z centralizmu, k ničomu podobnému však nedochádza. Celý produkt je vytvorený tak, aby pomáhal občanom a chránil ich zdravie a majetok. Centrálna evidencia identifikátorov je súbor zakryptovaných databáz identifikátorov obsahujúcich výlučne len zakódované čísla identifikátorov. Na jej vytváraní spolupracujú realizátori montáží našich prístupových systémov, výbory domových samospráv alebo iní správcovia objektov. Veľmi dôležité je, že v centrálnej evidencii sa evidujú len zakódované identifikačné čísla DEK kľúčov alebo bezkontaktných príveskov. Znamená to, že správcovi CEI sa neposkytujú ani mená ani adresy užívateľov a napriek tomu, je systém vyhľadávania funkčný.

Na zakryptovanie databáz sa používa program BBIQ. Chránené databázy sa posielajú do centrálnej evidencie. V súčasnosti je pre zaradenie do CEI pripravených už 463 databáz, čo predstavuje 82.980 užívateľov, ktorým je možné v prípade straty a ich nájdenia kľúče vrátiť. Uvedené číslo nie je konečné a uvítame každého správcu databázy, ktorý sa bude chcieť do projektu zapojiť.

Ochrana osobných údajov
Opäť chceme zdôrazniť dôležitosť dodržiavania platnej legislatívy a preto s ohľadom na ochranu osobných údajov sa v celom procese vyhľadávania neobjavuje meno užívateľa ani jeho adresa. V zakryptovanom súbore (databáze) sa nachádza len tzv. HASH hodnota identifikátora – zašifrovaná hodnota, ďalej heslo a kontaktné údaje na správcu prístupového systému. Do súboru zakryptovanej databázy sa nedostáva originálne číslo identifikátora, meno a adresa užívateľa a ani adresa umiestnenia systému, prípadne ďalšie systémové informácie, na základe ktorých by bolo možné určiť užívateľa alebo miesto prevádzky prístupového systému. Tieto opatrenia poskytujú dostatočnú ochranu pred akýmkoľvek zneužitím zakryptovanej databázy alebo centrálnej evidencie.

Organizačné riešenie
Tak ako celý projekt BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS® aj SaNI je založený na spolupráci ľudí a ich ochote pomáhať iným. Preto prvou podmienkou úspechu je poctivý nálezca. Najviac našich prístupových systémov sa využíva v bratislavskej Petržalke, kde existuje aj fungujúca spolupráca s Okresným riaditeľstvom PZ Bratislava Petržalka. Preto ako prvý zo správcov CEI budú Obvodné oddelenia PZ Petržalka, kde je možné nájdené kľúče priniesť alebo ich tam zaslať.

Už teraz pripravujeme možnosť vzniku viacerých správcov CEI, resp. osôb oprávnených vstupovať do CEI, ktorými sa môžu stať aj samotné výbory domových samospráv, čo by výrazne uľahčilo a ešte zrýchlilo vyhľadávanie. Pripravuje sa tiež internetová forma CEI, kde bude môcť každý nálezca priamo vyhľadávať kontakt na správcu databázy, do ktorej stratený identifikátor patrí. Táto forma je zatiaľ v štádiu prípravy a po dôkladnom overení bezpečnosti prevádzky internetovej CEI bude sprístupnená.

Polícia alebo iný správca CEI bude mať k dispozícii špeciálny software CEI a hardware, pomocou ktorého jednoducho a rýchlo vyhľadá stratený identifikátor. Pokiaľ sa identifikátor v CEI nachádza, je vygenerované heslo a kontakt na správcu prístupového systému. Správcovi prístupového systému je poskytnutá informácia o nájdenom identifikátore. Až správca prístupového systému na základe dostupných informácii zistí kto je majiteľom identifikátora a môže mu kľúče odovzdať.

Nakoľko SaNI je nový produkt, pre správcov databáz prístupových systémom DEK SIEŤ a BES sme pripravili komplexný informačný materiál. Doterajšia odozva na naše výzvy o poskytnutie kryptovaných databáz bola veľmi dobrá. Ďakujeme všetkým, ktorí chápu tento produkt ako správnu vec, napomáhajúcu rozvíjať projekt BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS®. Budeme si veľmi ceniť každý ďalší pozitívny ohlas. Už teraz je k dispozícii krátky film SaNI a pripravujeme tiež informačnú kampaň, ktorou chceme širokej verejnosti celý produkt predstaviť.


home