logo1logo2
logo3

Marcela Beňušková, časopis Stavebníctvo a bývanie, 9-10 2004

BEZPEČNÉ BÝVANIE – REALITA V PETRŽALKE
Preventívne opatrenia v rámci obytných domov a aktívna spolupráca občanov s políciou prináša svoje ovocie

Koncept projektu Bezpečné bývanie – RYS bol po prvý krát realizovaný v Petržalke v roku 2001 a rokmi sa potvrdilo, že jeho prvotná myšlienka zlepšenia bezpečnosti bývania v hromadnej bytovej výstavbe je úspešná a aplikovateľná v štandardných sídliskových podmienkach.


Projekt Bezpečné bývanie – RYS je v rozhodujúcej miere založený na preventívnych opatreniach, ktoré majú chrániť domy a ich obyvateľov pred rôznou trestnou činnosťou, zároveň zlepšovať podmienky bývania a zvyšovať životnú úroveň na sídliskách. Na dosiahnutie tohto cieľa bol vypracovaný projekt technického riešenia pre zvýšenie ochrany domu a tiež organizačné usmernenia sprevádzané zásadnými podpornými aktivitami ako napr. spolupráca Občania a polícia, Dom pod zvýšenou ochranou polície, usmernenia v rámci dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov, bezplatná konzultačná a školiaca činnosť.

Riešenie mnohých problémov
Každá z časti projektu si zaslúži zvláštnu pozornosť, každá z nich má svoju špeciálnu úlohu a perfektne dopĺňa ostatné. Skrýva sa v nich nie len účelovosť ale aj inteligencia, ktorá posúva projekt do novej roviny a robí z neho unikát tak na Slovensku ako i v Európe. Na začiatku mal projekt riešiť častý výskyt neoprávnených osôb v domoch hromadnej bytovej výstavby, no neskôr sa k tomu pribalili ďalšie a ďalšie problémy súvisiace s hromadnou bytovou výstavbou. Funkčnosť systémov boli a sú prispôsobované potrebám a požiadavkám užívateľov. Týmto spôsobom sa dosiahol stav, kedy je možné využívať technické prvky projektu napr. na potláčanie prejavov vandalizmu, obmedzovanie práv užívania spoločných priestorov domu a výťahov pre neplatičov, zistenie neprihlásených osôb trvalo bývajúcich v bytoch alebo aj identifikáciu osôb, ktoré otvárajú dvere z domácich telefónov.

Technické prvky
Veľkou výhodou projektu je jeho flexibilita, ktorá sa prejavuje v jednoduchosti a možnosti výberu formy zabezpečenia objektu. Znamená to, že dom sa sám rozhodne koľko chce do zabezpečenia investovať a ktorú časť technických prvkov si dá nainštalovať. Pokiaľ sa rozhodne len pre základné technické prvky, môže z odstupom času systém bez problémov doplniť o ďalšie, nakoľko využívané systémy sú riešené tak, aby spĺňali podmienku kompatibility a spoľahlivej funkčnosti v rámci komplexného zabezpečenia ochrany domu. Zároveň každý z technických prvkov má niekoľko užívateľských úrovní, čo v praxi umožní užívateľovi vybrať si taký spôsob kontroly a ovládania zariadení, ktorý mu najviac vyhovuje. Najčastejšie sa v rámci tejto otázky spomína potreba osobného počítača pre celkovú funkčnosť systému. Všetky základné systémy zahrnuté do projektu sú funkčné bez potreby pripojenia k PC, dom ako taký nemusí vynakladať finančné prostriedky týmto smerom. Samozrejme pri využití rôznej formy a úrovne zabezpečenia sa vytvára aj odlišný spôsob kontroly a správy systémov. Celý projekt je uspôsobený tak, aby po technickej stránke čo najviac odbremenil samotných obyvateľov domu, pokiaľ je to ich želaním, ale súčastne si plnil svoju úlohu ochrany majetku a osôb.

1. DDZ - domáce dorozumievacie zariadenia TESLA STROPKOV a.s.
Pri každej príležitosti zdôrazňujeme, že základom je dobrá komunikácia a to sa týka nie len medziľudských vzťahov ale aj fungovania nášho projektu. Ako prvé technické zariadenie, ktoré musí byť v dobrom stave je komunikačný systém domu umožňujúci kontakt obyvateľov domu s návštevami čakajúcimi pri vchode. Pokiaľ nie je inštalovaný nový systém, je nevyhnutná kompletná revízia existujúceho. V súčasnej dome nastupuje nový trend dvojvodičových dorozumievacích systémov (DDS).

DDS má podobne ako staršie analógové systémy dva základné prvky – tlačidlové tablo a domáce telefóny. Rozdiel je však v množstve užívateľských možností, ktoré digitálne vyhotovenie ponúka. Dosiahnutý je vyšší komfort pri bežnom užívaní a tiež pri inštalácií systému. Veľkým prínosom je zavedenie akustickej signalizácie spojovacích procesov, pomocou ktorej má užívateľ okamžitú informáciu o stave systému. Do jedného systému je možné zapojiť niekoľko elektrických vrátnikov (hlavný vrátnik pri hlavnom vchode, vedľajší napr. pri zadnom vchode). Najzaujímavejšou je funkcia interkomu, ktorá umožňuje jednoduchú komunikáciu medzi jednotlivými bytmi. Systém nájde uplatnenie aj v administratívnych budovách s väčším počtom firiem, ktoré nemajú medzi sebou vybudovanú spoločnú pobočkovú ústredňu.

Ako novinka v rámci dorozumievacích systémov je adresné otváranie z domáceho telefónu. Často sa stávalo, že i napriek dobrému prístupovému systému boli do domu vpúšťané neznáme osoby práve pomocou domáceho telefónu. Štandardne ale nie je možné zistiť kto takto otvoril vchodové dvere a anonymita chránila nezodpovednosť a ľahostajnosť. V mnohých domoch riešili túto situáciu tak, že cez dorozumievací systém povolili len komunikáciu nie však otváranie dverí. S tým sú spojené určité nevýhody ako napr. chodenie pre návštevy a ich vyprevádzanie až na prízemie. Preto sme hľadali riešenie, ktoré by jednoduchým spôsobom zabezpečilo kontrolovanie otvárania z domáceho telefónu a vytvorené boli zariadenia pre analógové a digitálne adresné otváranie, plne kompatibilné a podporované systémom DEK a dorozumievacími zariadeniami TELSA STROPKOV, a.s.

2. Prístupový systém DEK
Veľmi podstatnú úlohu pri ochrane budovy má systém dotykových elektronických kľúčov, ktorý zabezpečuje nie len kontrolovaný prístup do domu, ale stáva sa „osobným preukazom“ pre svojho majiteľa. Použitím DEK kľúča sa majiteľ identifikuje podobne ako odtlačkom prsta. Systém DEK SIEŤ, ktorý je vyššou verziu pôvodného systému DEK, ponúka presnú a ľahko upravovateľnú evidencia DEK kľúčov a všetkých úkonov spojených s ich používaním a zapojenie až 31 operačných jednotiek do systému. DEK SIEŤ ďalej ponúka možnosť kompletnej náhrady mechanického uzamykanie vchodových dverí – vstup aj výstup, kontroly výťahov, možnosť udeľovania rôznych prístupových práv, čo je výhodné pri vytváraní viacerých bezpečnostných zón a pre obmedzovanie užívacích práv v prípade neplatičov a neprispôsobivých osôb. Škála funkcií bola doplnená o časové zóny, ktorými sa dá regulovať prístup určitej skupiny ľudí do domu, napr. poštára len na konkrétne hodiny počas dňa a v niektorých domoch s viacerými výťahmi používajú časovú kontrolu na blokovanie jedného z výťahov v nočných hodinách za účelom úspory za ich prevádzku.

Systém DEK SIEŤ funguje samostatne bez osobného počítača ale pri požiadavke vyššieho stupňa bezpečnosti je možné kontrolovať všetky operačné jednotky on-line z jedného PC. Takéto on-line zapojenie dáva výborom domových samospráv do rúk ďalšie využiteľné nástroje ako diaľkové odblokovanie dverí z mobilného alebo štandardného telefónu, zvukové odkazy ku konkrétnemu DEK kľúču, ktoré sa môžu používať ako odkazová schránka pre upozornenie nájomníka na zaplatenie nájmu alebo odovzdanie stavu vodomerov apod. V administratívnych budovách určite ocenia personifikáciu DEK kľúčov priradením fotiek užívateľov systému alebo možnosť zisťovania prítomnosti osoby v objekte.

3. EMZ - elektromagnetické zámky
Zadržať potenciálneho páchateľa čo najďalej od bytu je primárnou úlohou prístupového systému. Vstupná brána sa stáva prvou prekážkou, ktorú musí páchateľ prekonať a preto je výber vhodného elektrického zámku veľmi dôležitý. Elektromagnetické zámky sú odporúčané pretože oproti iným typom zámkov majú viaceré výhody- sú bez mechanických častí a preto je zaručená ich dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť pri frekventovanom otváraní dverí; odolávajú prudkým nárazom a zabezpečovacia sila jedného zámku je až 300 kp; pri násilnom otvorení dverí zostáva zámok nepoškodený; na dvere môžu byť inštalované viaceré, odporúčané sú dva elektromagnetické zámky, čím sa dosiahne vyváženosť zabezpečovacej sily; poskytujú kontrolu a signalizáciu stavu dverí (otvorené-zatvorené) a spolupracujú aj s inými signalizačnými a kontrolnými zariadeniami napr. na časovú kontrolu otvorenia dverí ČSD. Navyše zlepšujú funkčnosť samozatvárača, pretože telo zámku a nárazová platnička majú schopnosť samo-priľnutia, čiže ak má samozatvárač tendenciu nedovierať dvere, elektromagnetický zámok pritiahne pohyblivé krídlo dverí a dvere zabezpečí. Svojimi vlastnosťami vyhovujú predpisom o zabezpečení únikových ciest podľa príslušného zákona.

4. DMZ - domové monitorovacie zariadenia
Čoraz väčší počet obytných domov využíva aj monitorvacie systémy, ktoré s určitosťou zvyšujú stupeň zabezpečenia. DMZ je súbor zariadení, ktoré vytvárajú komplexný systém monitorovania a zaznamenávania udalostí v digitálnej podobe priamo do pamäte PC. Skutočne sme dali veľký dôraz na spôsob ARCHIVÁCIE udalostí. Systém DMZ sa využíva len na monitorovanie spoločných priestorov obytného domu, pričom jeho inštalácia je podmienená súhlasom 50% nájomníkov a monitorované zóny musia byť riadne označené. Výhodou systému DMZ je, že obraz z rôzne umiestnených kamier je zaznamenaný len v prípade, ak v zornom poli kamery dochádza k pohybu. Nevzniká tak veľké množstvo nepotrebných záznamov a zrýchľuje sa proces ich prezerania a triedenia. Po naprogramovaní zariadení DMZ nie je potrebná ich ďalšia obsluha ako napr. výmena videopásky, čím zaniká závislosť monitorovania od prítomnosti ľudského faktora v objekte.

Výbor domovej samosprávy potrebuje podporu nájomníkov a vlastníkov
Pred tým ako dom začne s inštaláciou zariadení by mala prebehnúť domová schôdza, na ktorej výbor samosprávy poinformuje nájomníkov a vlastníkov bytov a spôsobe zabezpečenia, vlastnostiach systémov a ich prevádzke. Zároveň odporúčame, aby sa navrhované prevádzkové usmernenia schválili nadpolovičnou väčšinou, nakoľko takéto rozhodnutie je aj právne akceptovateľné a následne aby boli zapracované aj do domového poriadku. Rovnako akékoľvek kroky smerujúce k obmedzovaniu užívateľských práv voči neplatičom alebo neprispôsobivým osobám, by mali byť schválené minimálne 50% vlastníkov a nájomníkov bytov.

Celková správa systému zabezpečenia môže byť ponechaná na montážnu firmu ale oveľa rozumnejšie je, ak si túto zodpovednosť preberie výbor domovej samosprávy na seba. V kancelári výboru môžu byť umiestnené mnohé z technických zariadení ako aj uchovávané záznamy, či už z prístupového alebo monitorovacieho systému, tak aby bol dodržiavaný zákon, ale aj zápisy z domových schôdzí. Pokiaľ neexistuje kancelária domu, systém DEK umožňuje jej vytvorenie v byte zodpovednej osoby – člena výboru samosprávy. V oboch prípadoch dôjde k vytvorenie technickej vrátnice, zriadením ktorej sa dom vyhne mnohým problémom vyskytujúcich sa pri prevádzkovaní „živej“ vrátnice so stálou službou.

Spolupráca Občania a polícia
Podľa posledných vyjadrení zástupcov OR PZ Bratislava V. sa v mestskej časti Petržalka znížila kriminalita aj vďaka projektu Bezpečné bývanie až o 60%! Zatiaľ je táto spolupráca „živá“ len mestskej časti Bratislava V. – Petržalka, no veríme, že jej príklad budú nasledovať aj iné mestá na Slovensku, kde je projekt realizovaný len v technickej rovine. Záujem projekt a jeho úspech pri zblížení občanov a polície prejavilo aj Ministerstvo vnútra ČR.

1. Dom pod zvýšeným dohľadom polície
Doposiaľ najkvalitnejšia a najústretovejšia sa ukázala spolupráca s políciou a to najmä v Petržalke, kde sa do projektu zapojilo už viac ako 290 obytných domov, z čoho 140 sprístupnilo svoje spoločné priestory polícii. Celá idea vznikla z podnetov od samotných policajtov, ktorí mali častokrát problém vykonávať či už preventívne obhliadky alebo zakročiť voči konkrétnym osobám v dome pri nahlásení domáceho násilia apod. Každé obvodné oddelenia v Petržalke a stála služba vlastní jeden kľúč, ktorého používanie v domoch je kontrolované nie len zo strany polície ale hlavne zo strany výboru samosprávy domu. Každý dom sa rozhodne dobrovoľne, či chce na takúto spoluprácu pristúpiť. Ak sa tak rozhodne zdarma mu bude poskytnutá nálepka, ktorá má nielen registračný účel ale pri vchodových dverách pôsobí aj preventívne. Správca databázy DEK kľúčov bude informovaný o čísle policajného DEK kľúča, ktoré si zavedie do systému a tým je proces registrácie ukončený.

2. Stretnutia Občania a polícia
Spolupráca zástupcov domov bola iniciovaná zo strany výborov samospráv, ktorí pociťovali potrebu riešiť problémy aj na vyššej úrovni. I napriek tomu, že polícia sa netešila veľkej dôvere, v roku 2002 sa začalo pripravovať stretnutie s okresným riaditeľom PZ Bratislava V. Účelom týchto stretnutí je priblížiť problémy občanov zástupcom polície a hľadať spoločné riešenia, ktoré prinesú lepšie podmienky pre bývanie.

3. Policajt na domovej schôdzi
Jedným z pozitívnych výsledkov stretnutí je aj možnosť pozvať policajta s územnou pôsobnosťou na domovú schôdzu a priamo tam ho zainteresovať do miestnej problematiky. Na každom obvodnom oddelení PZ Bratislava V. radi poskytnú zástupcom domu informácie, ako sa skontaktovať s ich „územárom“ a dohodnúť stretnutie.

Neporiadok a špina, nezáujem a vzájomná nedôvera susedov a celková nezdravá sociálna klíma sa pomaly z petržalských domov vytráca. Pomohla k tomu technika, ale bez obetavosti mnohých ľudí, členov výborov domových samospráv a zástupcov organizácií ako napr. polícia, mestský úrad by nebol projekt Bezpečné bývanie – RYS úspešný.


home