logo1logo2
logo3

Marcela Beňušková, časopis Stavebníctvo a bývanie, 9-10 2004

ZABEZPEČENIE VSTUPOV DO PANELOVÉHO DOMU
Dlhé roky bola kriminalita nočnou morou petržalských ulíc, z ktorých sa trestná činnosť presúvala priamo do anonymitou presiaknutých panelových domov. Na základe reálnych požiadaviek a skúseností boli pripravené technicko-organizačné prvky projektu Bezpečné bývanie – RYS, ktorého cieľom je ochrana viacbytového domu a to optimálnou kombináciou rôznych technických zariadení a stupňov zabezpečenia. Viac ako 290 domov v Petržalke využíva prvky tohtoprojektu a kriminalita tu poklesla o takmer 60%.

1. KOMUNIKÁCIA - DDZ
Veľmi podstatný je komunikačný systém domu umožňujúci spojenie medzi bytom a návštevou. Staršie analógové päťvodičové systémy sú dnes nahrádzané digitálnymi dvojvodičovými, ktoré ponúkajú okrem štandardnej komunikácie aj akustickú signalizáciu o stave systému, pripojenie viacerých elektrických vrátnikov a funkcia interkomu.

2. IDENTIFIKÁCIA - DEK
Často sa opakujúci problém s anonymným otváraním dverí z domáceho telefónu neznámym osobám rieši monitor adresného otvárania, ktorý identifikuje kedy a z ktorého bytu (domáceho telefónu) boli dvere odblokované. Monitor je vyrábaný v dvoch typoch – pre analógové a pre digitálne komunikačné systémy a je plne kompatibilný s vybranými typmi domácich telefónov rady DT85, DT93 a DDS. Osoby oprávnené vstupovať do domu sa identifikujú pomocou prístupového systému DEK, ktorý v sieťovej verzii ponúka nespočetné množstvo funkcií vhodných pre správu a užívanie systému: presná a ľahko upravovateľná evidencia DEK kľúčov; zapojenie až 31 operačných jednotiek do systému; obojsmernú identifikáciu vstup-výstup; kontrolu používania výťahov; možnosť udeľovania prístupových práv a vytvárania bezpečnostných zón; časové zóny, ktorými sa dá regulovať prístup napr. poštára do domu, dokonca zaviesť úspornejšiu prevádzku výťahov.

3. ZÁBRANA - EMZ
Elektromagnetické zámky v spojení s prístupovým systémom DEK umožňujú kompletnú náhradu mechanického uzamykania vchodových dverí. EMZ majú okrem vysokej vandaluvzdornosti a zabezpečovacej sile obrovskú výhodu aj v tom, že sú bez mechanických častí a preto je zaručená ich dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť pri frekventovanom otváraní dverí. Navyše, pri správnej inštalácii zlepšujú funkčnosť samozatvárača.

4. MONITOROVANIE - DMZ
Zvýšenie bezpečnosti domu sa dosiahne inštaláciou kamerového systému pre monitorovanie spoločných priestorov domu. Odporúčaný je digitálny systém, ktorý ponúka prehľadnosť a hlavne kvalitu záznamu. Pokiaľ sa dom rozhodne investovať do monitorovacieho systému nemal by v žiadnom prípade šetriť, pretože nekvalitné kamery a záznam nesplnia svoj účel a v prípadoch trestného alebo poriadkového konania nebudú použiteľné ako dôkaz.

5. ĽUDSKÝ FAKTOR
Spomenuté systémy sú funkčne samostatné aj bez trvalého pripojenia k PC, ich montáž môže byť postupná podľa finančných možností domu. Kontrolu systémov vykonáva poverená osoba z tzv. vzdialenej technickej vrátnice – napr. kancelária domovej samosprávy, ale aj pomocou systému mobilnej kontroly SMK. Technická stránka zabezpečenia si vyžaduje množstvo organizačných usmernení, preto je ľudský faktor významný a nenahraditeľný prvok celého projektu a tvorí základ jeho úspechu. V projekte sú spracované podporné informácie pre výbory domových samospráv od ochrany osobných údajov, cez úpravu domových poriadkov až po aktívnu spoluprácu s políciou (Občania a polícia, Dom pod zvýšeným dohľadom polície).


home