logo1logo2
logo3

denník SME, č.198, ročník 7, 27.8.1999

NOVÝ SPôSOB OVLÁDANIA ELEKTRICKY ...
Problematika ochrany majetku sa práve v dnešnej dobe čoraz viac dostáva do popredia. Jednou z veľmi dôležitých súčastí ochrany je zabrániť nepovolaným osobám vstup do chráneného objektu a naopak, umožniť čo najjednoduchší vstup osobám , ktoré na to majú oprávnenie.

Dlhoročné skúsenosti v oblasti montáže a servisu vstupných komunikačných a zábranových systémov umožnili firme EL-TEL, predajcovi výrobkov TESLA STROPKOV a.s., uviesť do praxe nový vstupný systém DEK - systém dotykových elektronických kľúčov. Tento systém ponúka dokonalejšie riešenie zabezpečenia vchodových dverí, či brán na domoch hromadnej bytovej výstavby, ako aj iných objektoch a priestoroch s väčším počtom osôb s oprávnením vstupu. Pri vzniku tohto systému sa myslelo hlavne na jednoduchosť pri manipulácii pre užívateľa a spoľahlivejšiu ochranu proti zneužitiu.

Základnou a veľmi dôležitou charakteristickou črtou systému DEK je jeho kompatibilita s klasickými dorozumievacími systémami. Takéto systémy sú bežne inštalované v domoch hromadnej bytovej výstavby. Pozostávajú z tlačidlového tabla umiestneného pri vchodových dverách a domácich telefónov inštalovaných v bytoch nájomníkov. Pri montáži systému DEK nie je potrebný žiaden výraznejší zásah do už existujúceho systému a teda ani vstup do bytov.

Systém DEK v podstate nahrádza používanie klasických kľúčov a kódových zámkov a zároveň rieši problémy s upchatými zámkovými vložkami, či nefunkčným kódovačom. Systém DEK je založený na celkom novom princípe a to prenose dát medzi dvoma médiami. Skladá sa z dotykovej plochy, dotykového elektronického kľúča (DEK-u) s čipom obsahujúcim jedinečné, neopakujúce sa registračné číslo a operačno-pamäťovej jednotky, ktorá spracováva dáta a ovláda vedľajšie zariadenie napr. elektrický zámok. Dotyková plocha a dotykový elektronický kľúč sú veľmi malých rozmerov oválneho tvaru s priemerom asi 1 cm. Dotyková plocha a operačno-pamäťová jednotka sa inštalujú priamo do tlačidlového tabla, alebo na iné miesto v blízkosti dverí s elektrickým zámkom, ktorý je potrebné ovládať. Pre vstup do objektu je nevyhnutný fyzický kontakt medzi dotykovým elektronickým kľúčom a dotykovou plochou.

Každý z užívateľov systému, každý nájomník, sa môže stať vlastníkom dotykového elektronického kľúča. Ako už bolo spomenuté, čip je veľmi malý a je osadený v praktickom plastovom prívesku, ktorý je možné pripnúť ku kľúčenke. Na to, aby ste svoj DEK mohli používať, je potrebné ho naprogramovať do databázy užívateľov, uloženej v operačnej a pamäťovej jednotke. Za účelom takéhoto programovania bol vytvorený špeciálny program pre PC, pomocou ktorého sa aktivujú, registrujú či menia data o užívaných DEK-och. Pripojenie operačnej jednotky k PC je len dočasné a slúži výlučne na zaregistrovanie dát.

Pri strate DEK-u sa takýto kľúč môže okamžite vyradiť z databázy registrovaných DEK-ov, čím sa znemožní jeho ďalšie používanie. Pokiaľ by však majiteľ svoj DEK znovu našiel, je možné tento DEK opätovne zaregistrovať a používať ho ako predtým. Nie je potrebné vymieňať všetky kľúče a ani zámkovú vložku ako je to bežné pri klasických kľúčoch . Systém DEK má výhodu i v tom, že pomocou jedného DEK-u je možné prechádzať cez viaceré dvere, vchody alebo brány zabezpečené elektrickým zámkom. Jeden DEK môže byť zaregistrovaný vo viacerých databázach a teda cez viacero dotykových plôch bude identifikovaný ako oprávnený. Táto vlastnosť systému je veľkým prínosom pre servisných technikov, údržbárov a upratovačky, ktorým ako sme už vysvetlili postačí len jeden dotykový kľúč pre celý ich "rajón". Systém je akceptovateľný aj zo strany Pošty SR.

Čo povedať na záver? Celá inštalácia systému DEK je finančne dostupná pre každého. Mimo vlastného dotykového elektronického kľúča ide totiž o slovenský výrobok, ktorý vyrába a dodáva firma ELTEL , Martinčekova 3, 821 09 Bratislava, www.eltel.sk.


home